• Trang chủ
  • Tài chính
  • Tính đến hết tháng 2 năm 2021: Tổng giá trị tài sản bảo hiểm đạt gần 600.000 tỷ đồng, tăng 24,10%
3 lượt xem

Tính đến hết tháng 2 năm 2021: Tổng giá trị tài sản bảo hiểm đạt gần 600.000 tỷ đồng, tăng 24,10%

Trong đó, đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 470.893 tỷ đồng, tăng 22,85% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 24.203 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 345.786 tỷ đồng.

Theo đó, có tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 26.950 tỷ đồng, tăng 11,78% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 10.397 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 16.553 tỷ đồng.

Hiện tại, thị trường bảo hiểm hiện có 70 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 19 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thị trường bảo hiểm năm vẫn duy trì được sự tăng trưởng khả quan với tổng giá trị tài sản bảo hiểm ước đạt 552,4 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2019; đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 460,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,3%; tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt 113,5 nghìn tỷ đồng, tăng 27%; tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 184,7 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2%; chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 48,2 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, giai đoạn 2016-2020, tổng tài sản của toàn thị trường tăng trưởng bình quân 19%/năm, ước đạt trên 526 nghìn tỷ đồng năm 2020; tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế tăng bình quân 19,4%/năm, ước đạt 416 nghìn tỷ đồng năm 2020; tổng doanh thu ngành bảo hiểm tăng bình quân 19,3%/năm, ước đạt trên 226 nghìn tỷ đồng năm 2020; tổng vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm tăng bình quân 13,1%/năm, ước đạt trên 100 nghìn tỷ đồng năm 2020; thực hiện bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm ước khoảng 282 nghìn tỷ đồng.

Được biết, việc sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm sẽ cho phép các doanh nghiệp tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; đổi mới mô hình tăng trưởng do chủ động lựa chọn loại hình, phương thức kinh doanh phù hợp với năng lực, đa dạng hóa các phương thức kinh doanh; tiết giảm chi phí do đơn giản hóa thủ tục hành chính và chủ động trong hoạt động kinh doanh; từ đó thúc đẩy sự phát triển của thị trường. Cùng với đó, các tổ chức, cá nhân sẽ có thêm nhiều lựa chọn do mọi thông tin đều công khai, minh bạch, nhiều cách thức tiếp cận với doanh nghiệp bảo hiểm; tiết kiệm được chi phí.

Trắc Long – Thiện Tài